Results Analyst Presentation 1Q2022 (English Version)
กิจกรรม ประเภท
2019 Business Plan Presentation (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
Results Analyst Presentation FY2018 (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561 (English Version) งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
Investor Presentation & Company Background (English Version) งานพบปะนักลงทุน ดาวน์โหลด
Results Analyst Presentation Q3 2018 (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดูออนไลน์
Results Analyst Presentation Q2 2018 (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
Presentation including Q1-2018 Results and background (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
Results Analyst Presentation Q1 2018 and Business Plan (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
CEO Presentation for Full Year Results 2017 (English Version) งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
Results Opportunity Day Presentation Q4 2017 and Business Plan (English Version) งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ดาวน์โหลด
Results Analyst Presentation Q4 2017 and Business Plan (English Version) งานประชุมนักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด