การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) ดาวน์โหลด
สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ แบบฟอร์มเสนอวาระและแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดาวน์โหลด
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
สิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด