นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา
  • กรรมการบริหาร
อายุ
  • 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 5 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
  • จำนวน 250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01