นายชานนท์ เรืองกฤตยา

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ
  • 47 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท การเงินและการบัญชี ระหว่างประเทศ London School of Economics, U.K.
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of California at Berkeley, U.S.A.
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 23/2004
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท
  • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 8 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 11 พ.ย. 2563
  • จำนวน 1,049,182,205 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.4786