นายนพพร เทพสิทธา

กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
 • 66 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 62/2005
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 43/2005
 • หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors Program รุ่นที่ 21/2005
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2006
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท
 • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ประธานสภา สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
 • - ไม่มี -