สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN23OA
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
ขนาดตราสาร
746.60 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
746.60 ล้านบาท
วันออกตราสาร
2 เมษายน 2563
วันหมดอายุ
2 ตุลาคม 2566
ระยะเวลาของตราสาร
3.5 ปี
อัตราดอกเบี้ย
4.50%