สัญลักษณ์ของตราสาร
ANAN226A
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสาร
BBB
ผู้ออกตราสาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานจัดอันดับเครดิต
ทริส เรทติ้ง
ขนาดตราสาร
300.00 ล้านบาท
ยอดคงค้าง
300.00 ล้านบาท
วันออกตราสาร
2 มิถุนายน 2564
วันหมดอายุ
7 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาของตราสาร
1.01 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.70%