สินทรัพย์รวม
37,032.74
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
3,819.08
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
-887.00
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ หน่วย งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 48,794.78 43,298.16 39,381.71 41,975.51 37,032.74
หนี้สินรวม ล้านบาท 30,320.80 25,862.72 22,141.01 26,192.46 25,195.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 16,633.77 15,790.20 16,164.20 14,573.76 11,432.34
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ล้านบาท 333.30 333.30 416.62 416.63 416.63
รายได้รวม ล้านบาท 9,203.40 4,886.64 4,177.02 4,038.74 3,819.08
กำไร (ขาดทุน)
จากกิจกรรมอื่น
ล้านบาท 1,116.82 1,432.97 72.06 467.74 792.35
กำไรสุทธิ ล้านบาท 704.66 -206.58 -457.34 -295.78 -887.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) บาท 0.09 -0.19 -0.26 -0.16 -0.28
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA % 3.10 3.63 0.60 1.23 -0.12
ROE % 4.32 -1.27 -2.86 -1.92 -6.82
อัตรากำไรสุทธิ % 9.27 -0.96 -8.12 -4.04 -23.21
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย