บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ผลประกอบการ
(ปี)
ประเภทเงินปันผล วันที่จ่าย อัตราหุ้นละ (บาท) เงินปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) ร้อยละของกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)
2562 เงินปันผล 25 พ.ค. 63 0.0265 0.1175 55.58
ระหว่างกาล 6 ก.ย. 62 0.091 - -
2561 เงินปันผล 17 พ.ค.62 0.1390 0.2540 34.99
ระหว่างกาล 5 ก.ย. 61 0.1150 - -
2560 เงินปันผล 11 พ.ค.61 0.0675 0.1275 32.28
ระหว่างกาล 6 ก.ย. 60 0.06 - -
2559 เงินปันผล 26 พ.ค.60 0.085 0.125 29.76
ระหว่างกาล 9 ก.ย. 59 0.04 - -
2558 เงินปันผล 25 พ.ค.59 0.068 0.100 22.84
ระหว่างกาล 10 ก.ย.58 0.032 - -
2557 เงินปันผล 8 พ.ค. 58 0.068 0.098 34.22
ระหว่างกาล 12 ก.ย.57 0.030 - -
2556 เงินปันผล 6 พ.ค. 57 0.050 0.050 95.67

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นั้น ไม่มีการกำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น