บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "อนันดา")

ทะเบียนเลขที่ 0107554000119 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า "ANAN" เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542 ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อปี 2554 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2555

บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
520,781,199.70
บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
4,166,250,057
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มจำนวน
416,625,515.70
บาท