โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 10 มีนาคม 2564 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวนราย จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 8,505 3,290,249,084 98.72
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 37 42,750,916 1.28
รวม 8,542 3,333,000,000 100.00
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2,162,551,799 64.883
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,170,448,201 35.117
รวม 3,333,000,000 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มเรืองกฤตยา /1 1,214,832,305 36.449
1.1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา (1,049,182,205 หุ้น หรือร้อยละ 31.479)
1.2 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (165,650,100 หุ้น หรือร้อยละ 4.970)
2 นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ 273,456,100 8.205
3 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 195,557,200 5.867
4 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา 135,996,795 4.08
5 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา 96,993,739 2.91
6 นายณัฐดนัย เรืองกฤตยา 96,156,095 2.885
7 นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ 60,000,000 1.8
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 51,893,165 1.557
9 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 37,666,400 1.13
10 บริษัท หลานปู่ จำกัด 37,475,000 1.124
11 ผู้ถือหุ้นอื่น 1,132,973,201 33.99
รวม 3,333,000,000 100.000

หมายเหตุ :

/1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)