โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวนราย จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 8,204 3,258,977,728 97.78
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 50 74,022,272 2.22
รวม 8,254 3,333,000,000 100.00
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2,358,833,241 70.772
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 974,166,759 29.228
รวม 3,333,000,000 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มเรืองกฤตยา /1 1,464,807,305 43.949
1.1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา (1,299,157,205 หุ้น หรือร้อยละ 38.979) /2
1.2 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (165,650,100 หุ้น หรือร้อยละ 4.970)
2 นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ 272,736,100 8.183
3 นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา 147,118,800 4.414
4 นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา 102,952,500 3.089
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 99,870,241 2.996
6 นายณัฐดนัย เรืองกฤตยา 96,156,095 2.885
7 นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ 60,000,000 1.800
8 บริษัท หลานปู่ จำกัด 44,010,500 1.320
9 นายคณพล กิตติภานุวัฒน์ 40,000,000 1.200
10 นายพีรนาถ โชควัฒนา 31,181,700 0.936
11 ผู้ถือหุ้นอื่น 974,166,759 29.228
รวม 3,333,000,000 100.000

หมายเหตุ :

/1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)

/2 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ได้ขายหุ้นรายใหญ่ (Big Lot) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 249,975,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะทำให้นายชานนท์ เรืองกฤตยา หลังหักการขายหุ้นรายใหญ่ (Big Lot) ถือหุ้นจำนวน 1,049,182,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.4786