โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวนราย จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 12,475 4,078,721,321 97.90%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 37 87,528,736 2.10%
รวม 12,512 4,166,249,997 100%
% ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)     52.40%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มเรืองกฤตยา /1 1,600,015,089 38.40
1.1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา (1,392,952,464 หุ้น หรือร้อยละ 33.43)
1.2 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (207,062,625 หุ้น หรือร้อยละ 4.97)
2 นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ 369,494,596 8.87
3 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา 169,993,395 4.08
4 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา 121,241,314 2.91
5 นายณัฐดนัย เรืองกฤตยา 120,153,695 2.88
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 59,524,000 1.43
7 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 52,000,000 1.25
8 นายพิชัย วิจักขณ์พันธุ์ 50,004,004 1.2
9 LGT Bank (Singapore) LTD. 46,980,271 1.13
10 นายธนธร ทั่งทอง 36,950,000 0.89

หมายเหตุ :

/1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะ ความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)