วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
15 ก.ย. 2564 Opportunity Day ไตรมาสที่ 2/2564 ถ่ายทอดสดผ่าน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มในปฎิทิน
11 ส.ค. 2564 Quarter 2/2021 Analyst Meeting ในรูปแบบ Conference call เพิ่มในปฎิทิน
17 มิ.ย. 2564 Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2564 ถ่ายทอดสดผ่าน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มในปฎิทิน
12 พ.ค. 2564 Quarter 1/2021 Analyst Meeting ในรูปแบบ Conference call เพิ่มในปฎิทิน
28 เม.ย. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ชั้น 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 4

เพิ่มในปฎิทิน
24 ก.พ. 2564 Opportunity Day ไตรมาสที่ 4/2563 ถ่ายทอดสดผ่าน เวบไซต์ตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มในปฎิทิน
24 ก.พ. 2564 Quarter 4/2020 Analyst Meeting ในรูปแบบ Conference call เพิ่มในปฎิทิน
18 ก.พ. 2564 2021 Business Direction ในรูปแบบ Facebook Live บน Ananda facebook page เพิ่มในปฎิทิน