วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มในปฎิทิน
10 มี.ค. 2565 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มในปฎิทิน