1. หลักการและเหตุผล

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีอุดมการณ์และความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จะทำให้บริษัทพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainable Organization) บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นได้มีการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนด "นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น" เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัท หมายถึง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองผู้อื่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

การทุจริต หรือ คอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง หรือญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทในเครือ

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น (in-kind) และ/หรือส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองหรือกลุ่มพลังทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม อันนำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษผลประโยชน์อันมิชอบหรือความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า แต่ไม่รวมถึง การที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้าหรือชื่อเสียงของบริษัท เป็นประโยชน์การสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต หมายถึง การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม ในกระบวนงานต่าง ๆ ของบริษัทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการทบทวนมาตรการและวางแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้บริษัทลดการสูญเสียน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสเชิงบวกมากที่สุด

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทกระทำการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การเรียกร้อง (Soliciting) การร้องขอ (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยให้สนับสนุนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงให้มีการปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และให้มีการสอบทานแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 2. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มพลังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยจะวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใดและจะไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ และบริษัทถือว่า พนักงานสามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 3. บริษัทไม่มีนโยบายให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การดำเนินธุรกิจและการติดต่อภาครัฐและเอกชนจะต้องเป็นอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. บริษัทจะควบคุมการบริจาค การให้เงินสนับสนุน การให้ของขวัญทางธุรกิจและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย
 5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกคนปฏิบัติขัดกับนโยบายนี้
 6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึง สื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  • กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงปัจจัยและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่สำคัญของบริษัท พร้อมทั้งให้ความมั่นใจต่อวิธีการที่ผู้บริหารใช้จัดการความเสี่ยงนั้น
  • ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง โดยการแสดงความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  • สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • สนับสนุนหน่วยงานอิสระในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักตรวจสอบภายใน หน่วยงานอื่น ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกำกับดูแลจากภายนอก
  • สื่อสารและเน้นยํ้าความมุ่งหวังของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้พนักงานทุกระดับทราบและดำเนินการอย่างจริงจัง
 2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  • พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ได้รับจากผู้บริหารให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
  • พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ได้รับจากคณะผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  • สอบทานนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ได้รับจากผู้บริหารให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร
  • สอบทานทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ได้รับจากคณะผู้บริหาร
  • สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นตามที่สำนักตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  • พิจารณานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • ติดตามกระบวนการบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
 5. ผู้บริหาร
  • ปฏิบัติตนและส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน กำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการสอบยันความถูกต้องสมบูรณ์ระหว่างกันและการจัดทำเอกสารหลักฐาน
  • จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในหน่วยงานและกระบวนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่างๆ ของบริษัท
  • รายงานกรณีทุจริตและคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี
  • ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เชิดชูคนดีและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • สร้างความตระหนัก และสื่อสารช่องทางการรายงาน การแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานทราบ
  • ส่งเสริมให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์การที่ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น ปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่น เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
 6. พนักงาน
  • ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน
  • รายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรือพฤติกรรมการทุจริตและคอร์รัปชั่นของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
  • สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตลอดจนเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
  • พนักงานทุกคนทุกระดับต้องเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท (Director Code of Conduct) จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน (Executive and Employee Code of Conduct) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัท รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
 2. กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่ขาดความน่าไว้วางใจ อันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีบทลงโทษเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะ
 3. พนักงานของบริษัทจะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท
 4. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ถูกลงโทษ โยกย้ายไม่เป็นธรรมหรือโดนกลั่นแกล้งและรวมถึง การแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบทุกเบาะแสที่แจ้งมา
 5. พนักงาน ผู้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับในการทำงานของบริษัท และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 6. การให้หรือรับเงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปนโยบายของบริษัท มีความถูกต้อง โปร่งใส มีหลักฐานและบันทึกบัญชีได้ โดยจะมีการควบคุม ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเงินสนับสนุนไม่ได้เป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีขั้นตอนการอนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน
 7. บริษัทจะบริจาคเพื่อการกุศลทั้งด้านการเงินหรือในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน
 8. การบริจาคและการให้เงินสนับสนุนของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • จะต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบายและแผนงานของบริษัท
  • มีบุคคลหรือองค์กรที่เฉพาะในการรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้อย่างชัดเจน
  • มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้เงินบริจาคและเงินสนับสนุนนั้นซึ่งสามารถปฏิบัติและวัดประเมินผลได้
  • เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
  • ระบุสถานที่ในการนำเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ชัดเจน
  • จะต้องระบุถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการนำเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ว่า มีใครจะได้ประโยชน์บ้าง ได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
  • มีหลักฐานหรือใบเสร็จระบุเงินที่สามารถตรวจสอบการใช้เงินและการดำเนินงานได้
 9. การให้หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามที่กำหนดในจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานและนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)
 1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการให้ผลตอบแทนพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท (Director Code of Conduct) จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน (Executive and Employee Code of Conduct) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Internal Controls and Risk Management) นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) และนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่บริษัทจะกำหนดขึ้น
 1. บริษัทให้ความสำคัญแก่การสื่อสารภายในด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) บอร์ดประกาศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเพื่อปลูกฝัง ถ่ายทอดและเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่พนักงาน ผู้บริหาร เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึง การแจ้ง/รายงานการทุจริตและคอรรัปชั่นต่อผู้บริหาร
 2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ลูกค้า พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องผ่านทางรายงานประจำปี (Annual Report) และ เว็บไซต์ (website) ของบริษัทหรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

บริษัทให้ความสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การยักยอกทรัพย์ การทุจริตต่อรายงานทางการเงิน และการทุจริตอื่นๆ โดยพิจารณาทั้งในด้านโอกาสเกิด และผลกระทบ เพื่อหามาตรการตอบสนองและจัดการความเสี่ยง การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม กระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกันและค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาดและการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น โดยตัวอย่างของการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ของบริษัท เช่น การทุจริตด้านการเงิน การขาย การตลาด การบริการอื่น ๆ เงินสด และเอกสารสำคัญ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

บริษัทให้ความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) รวมถึง การสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนทุกรายการ

สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559