ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

กรรมการอิสระ

 • รองประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายนพพร เทพสิทธา

กรรมการอิสระ

 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

กรรมการอิสระ

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 • กรรมการบริษัท
นายชานนท์ เรืองกฤตยา

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร