บริษัท ชื่อ - นามสกุล อีเมล
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณรัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์ ratasak.piriyanont@krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณนฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณลีนา แพรักขกิจ leenap@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณพรทิพา ระย้าแสงเดือน Pornthipa.ra@cgs-cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณสมะนันท์ พลสมบูรณ์โชค Samanun Polsomboonchok@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) คุณวรรัตน์ เผ่าภคะ woraratp@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอำนาจ โงสว่าง amnart.n@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด คุณวฤณ มหาดำรงค์กุล v-rin@trinitythai.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด คุณธวัชชัย อัศวพรไชย tawatchai@aslsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด คุณจิราภรณ์ ลินมณีโชติ Jiraporn@phatrasecurities.com