ในปี 2564 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักเป็นวงกว้างทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ การดําเนินธุรกิจของบริษัทในแทบทุกอุตสาหกรรมต้องเผชิญต่อความท้าทายครั้งใหญ่ เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายและมีทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับการที่รัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัว ซึ่งจะเห็นได้จากสัญญาณบวกในช่วงท้ายปี 2564 อันเนื่องมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด การกระจายวัคซีนที่ดีขึ้น และการเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น

อนันดาเชื่อมั่นเสมอว่าในโลกยุคใหม่ที่กําลังจะมาถึง จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อนันดาเป็นองค์กรที่เตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ ทําให้อนันดาผ่านสถานการณ์ของปีนี้มาได้อย่างน่าพอใจ โดยมียอดโอนสูงถึง 10,014 ล้านบาท และสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายได้กว่า 12,700 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถปิดการขายได้ถึง 4 โครงการ ในปี 2564 โดยขณะนี้มียอดรอการรับรู้รายได้กว่า 6,400 ล้านบาท ในปี 2565 จาก 4 Unpack โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ LTV โดย ในปี 2565 อนันดาเตรียมลุยเปิดตัวธุรกิจใหม่

อนันดาได้ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ANANDA NEW BLUE เพื่อใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการต่างๆ ในปี 2565 ซึ่งอนันดามั่นใจว่า จะสามารถนําเสนอความแตกต่างและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เป็นคนเมืองได้อย่างตรงจุด และอีกหนึ่งสิ่งที่อนันดาให้ความสําคัญมาโดยตลอด คือการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่จะสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาการบริหารจัดการด้านการดูแลลูกบ้านในโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครอบคลุม ส่งผลให้อนันดาเป็นผู้นําแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับคนเมือง และ ครองตําแหน่งผู้นําตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง

ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและมั่นใจในการดําเนินงานของอนันดาด้วยดีมาโดยตลอด ทําให้เราประสบความสําเร็จในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินของบริษัท รวมทั้งยังทําให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจตามยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ อีกทั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา อนันดาประสบความสําเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จํานวน 5,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และบริษัทยังคงได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องจากสถาบันการเงินชั้นนํา และมีทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงินชั้นนําที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา

ในการนี้ ผมในฐานะตัวแทนของบริษัทต้องขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารของบริษัททุกคนที่ทุ่มเททํางานกันอย่างเต็มที่ เพื่อรับมือกับวิกฤตของ COVID-19 และร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน รวมถึงพันธมิตร คู่ค้า สถาบันการเงินต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน บริษัทคงไม่สามารถประสบความสําเร็จดังที่ได้กล่าวมานี้ ทั้งนี้ ด้วยแรงสนับสนุน ความรู้ความสามารถ ความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพ และความคิดสร้างสรรค์ของท่านทั้งหลาย อนันดาจึงเป็นบริษัทที่ยังคงยืนหยัดและขับเคลื่อนในการตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นายชานนท์ เรืองกฤตยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)