จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ เศรษฐกิจและภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 นั้น อนันดาเป็นอีกองค์กรที่ต้องปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้เช่นเดียวกับ ธุรกิจอื่นๆ โดยได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ กับความเสี่ยง และความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมรองรับ ปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่วัคซีน คือความหวังของมวลมนุษยชาติก็ว่าได้ ที่จะสามารถ เป็นตัวช่วยให้แนวโน้มและความมั่นใจกลับมาดีขึ้น และเชื่อว่า เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ คนยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมือง และเมืองก็ยังต้องไปต่อ

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการปรับตัวของคนเมือง ทั้งทางด้านพฤติกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อให้เราสามารถ ผ่านพ้นสถานการณ์ของโรคระบาดและสามารถกลับมาใช้ชีวิต ด้วยกันอีกครั้งได้ อย่างไรก็ตามเมืองก็ไม่ได้หยุดยั้งในการ พัฒนา จากแผนการพัฒนาเมือง และระบบขนส่งมวลชน ขนาดใหญ่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเพิ่มต่อ ส่วนขยายสถานีรถไฟฟ้า BTS-MRT ที่เน้นทำเลศักยภาพใหม่ จะมีทั้งสิ้นจำนวนกว่า 320 สถานีภายในปี 2573 (โดยปัจจุบัน มีการเปิดใช้บริการแล้วจำนวน 128 สถานี) ด้วยการลงทุน จากภาครัฐจำนวนเม็ดเงินกว่า 3 แสนล้านบาท ที่จะเชื่อมต่อ ทุกมุมของกรุงเทพมหานครให้เข้าถึงกัน เพื่อช่วยต่อยอดและ พัฒนาชีวิตคนและเมืองให้คล่องตัวรองรับทุกด้านของความ เจริญอย่างไร้ขีดจำกัด ชี้ชัดว่าภาครัฐให้ความสำคัญ เชื่อมั่นและ ไปต่อกับการลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ให้กับเมืองอย่างต่อเนื่อง

“ประเทศไทย” เป็นจุดหมายหลักในการท่องเที่ยวของ ชาวต่างชาติ เนื่องจากจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว โรงแรมระดับ ชั้นนำและการบริการที่ดีเยี่ยม โดดเด่นด้านอาหาร วัฒนธรรม รวมไปถึงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กำลังซื้อของชาวจีนเข้ามามีบทบาทใน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยมากขึ้น (ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของจีนอย่าง Juwai พบว่าตั้งแต่ในปี 2561 เป็นต้นมาลูกค้าชาวจีนสอบถามถึง อสังหาริมทรัพย์ ไทยมากที่สุดในโลก) จำนวนโครงการ ร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยจากสถานการณ์ Covid-19 จึงทำให้เกิดการชะลอตัว ดังนั้นเมื่อประชากรโลกเข้าถึงวัคซีนมากขึ้น ด้วยชื่อเสียงเรื่อง การท่องเที่ยว การแพทย์และระบบสาธารณสุขที่ดี การเปิด รับด้านการลงทุนจากต่างชาติจากภาครัฐ มั่นใจประเทศไทย คือ ตัวเลือกอันดับต้นๆ การกลับมาท่องเที่ยวและลงทุนจาก ชาวต่างชาติ

อนันดายังคงมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสในการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์เพื่อช่วยกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้ง สร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ประกอบการชั้นนำในเมืองไทย ด้วยการจัดการประชุมสัมมนาระดับโลก “SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ SingularityU Thailand ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จํากัด (SCB 10X) บริษัทในกลุ่มธนาคาร ไทยพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ Singularity University จากซิลิคอนแวลลีย์ มาช่วยผนึกกำลัง จัดงานดังกล่าวภายใต้หัวข้อ “The future of work through exponential technologies and pandemic management” หรืองานในโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบทันสมัย ไร้ขีดจำกัด ที่จะสามารถช่วยก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไทยได้ หลังสถานการณ์โควิด-19

นอกจากนี้อนันดายังได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร จัดทำ สมุดปกขาว “ประเทศไทย: ยกระดับสตาร์ทอัพ สู่สเกลอัพ 2030 เร่งสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม” ที่ได้นำประสบการณ์ ของการรวมกลุ่มของธุรกิจเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก ในการ หาแนวทางสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อผลักดันให้สตาร์ทอัพ ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันและขยายกิจการ (Scale-up) ได้ในระดับโลก พร้อมกระตุ้นให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก กับดักรายได้ปานกลาง และนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ของประเทศในอนาคต

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การขับเคลื่อนนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องคือสิ่งสำคัญ บนกรอบวินัยทางการเงินผนวกกับ โอกาสทางธุรกิจในอนาคตของบริษัท ส่งผลให้บริษัท สามารถเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่พัฒนา คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน สถาบันการเงินต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากปราศจากทุกท่านแล้ว บริษัทคงไม่สามารถประสบ ความสำเร็จดังที่กล่าวมานี้ได้ ทั้งนี้ ด้วยแรงสนับสนุน ความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพ และความ คิดสร้างสรรค์ของท่านทั้งหลาย เราจึงเป็นบริษัทที่ยังคง ยืนหยัด ขับเคลื่อนการตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองดังเช่นที่เป็น อยู่ในปัจจุบัน

นายชานนท์ เรืองกฤตยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)