แจ้งความคืบหน้าคดีโครงการแอชตัน อโศก
แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งการยกเลิก Record Date เดิมและกำหนด Record Date ใหม่เพื่อเข้าร่วมประชุม AGM 2567 การเพิ่มเติมวาระการประชุม AGM 2567 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข2)
แจ้งการยกเลิก Record Date เดิมและกำหนด Record Date ใหม่เพื่อเข้าร่วมประชุม AGM 2567 การเพิ่มเติมวาระการประชุม AGM 2567 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมAGM 2567 (Record Date) การเพิ่มเติมวาระการประชุม AGM 2567 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข)
แจ้งกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การงดจ่ายเงินปันผล และการลดทุนจดทะเบียน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 และ ANAN ESOP-W1
หุ้นเพิ่มทุนของ ANAN เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มกราคม 2567