การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย และการกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)
การลดทุน การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย และการกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ขอแจ้งรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 จำนวนเงินรวม 5,000 ล้านบาท
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565