การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และกำหนดการประชุม EGM (แก้ไข)
การเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และกำหนดการประชุม EGM (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ขอชี้แจงข่าวที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ประจำปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
ขอชี้แจงคำพิพากษาศาลปกครองกลางของโครงการ แอชตัน อโศก
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)