แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ANAN-W1 (F53-5) (แก้ไข)
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ANAN-W1 (F53-5)
ขอชี้แจงถึงประเด็นเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล KUB Coin
กำหนดการใช้สิทธิของ ANAN-W1
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท