เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 โดยภาคการท่องเที่ยว และอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ อย่างไรก็ดียังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด

เศรษฐกิจไทยปี2566 คาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 โดยภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะเงินเฟ้อ การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางในสหรัฐอเมริกา ภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน อิสราเอลและกลุ่มฮามาส ล้วนส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ในวงกว้างรวมถึงประเทศไทย

ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาราคาสินค้า และอัตราดอกเบี้ยสูง ภาวะหนี้สินครัวเรือน ความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันต่อการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชน บริษัทยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันบริษัทยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ เพราะบริษัทยังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นความต้องการที่อยู่อาศัยจากคนในประเทศและชาวต่างชาติที่ทั้งเข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิ กถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ของคอนโดแอชตัน อโศก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การหาทางเข้าออกใหม่ให้กับลูกบ้าน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐ

บริษัทยังคงเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานควบคู่กันกับการบริหารความเสี่ยงและอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจากการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับผลการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai listed Companies (CGR) ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ผมขอแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการรักษาอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเราถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล และขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)