ปี 2563 เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งมี ผลกระทบในวงกว้างทั่วโลก ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมต่อ กับประเทศไทย โดยคาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศไทย จะลดลงร้อยละ 5 ถึง 10 ในปี 2563 เนื่องจากประชากรมีการสูญเสียงานกระจัดกระจายไปใน วงกว้าง และส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือน นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวของไทยซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและโดยมีการจำกัดการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบทั้งหมด รวมทั้งการค้าและ ห่วงโซ่อุปทานยังคงได้รับผลกระทบและหยุดชะงัก รัฐบาล ได้ประกาศปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายแห่งในบางช่วง ทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นทางธุรกิจชะลอตัวลง ด้วยการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจบางส่วนจะช่วยสนับสนุน การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนทางธุรกิจที่ดีขึ้นอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป เราเชื่อว่าผู้คนมีความปรารถนากับการขยายตัว ของเมืองและต้องการกลับไปใช้ชีวิตและสังคมตามปกติ โดยเร็วที่สุดหลังจากที่วิกฤตโควิด 19 ผ่อนคลายลง

ด้วยกลยุทธ์ของอนันดาในการนำเสนอโอกาสผ่านทาง แนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองสำหรับ ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต ในเมือง รวมทั้งประโยชน์ในการเข้าถึงชุมชนและสังคมที่ดีขึ้น โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ายังคงมีความสำคัญ สำหรับการขนส่งหลักที่จะให้บริการผู้คนในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในปัจจุบันมีระบบขนส่งรถไฟฟ้ามากกว่า 100 สถานี ซึ่งจะมี จำนวนสถานีเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในอีกสิบปีข้างหน้า โดยภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องยังคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อรองรับประชาชนในทุกช่วงวัยและทุกอาชีพ

บริษัทสนับสนุนกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องซึ่งดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม บริษัทได้มุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาเพื่อสร้างการรับรู้และรับผิดชอบ ต่อชุมชนในวงกว้าง ในปี 2563 มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในทุกด้าน โดยบริษัทพร้อมที่จะเป็น ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือฝึกอาชีพที่สองสำหรับผู้ที่ได้รับ ผลกระทบและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าใน อนาคตด้วยการเปิดหลักสูตร “2nd Job 2nd Chance” นอกจากนี้อนันดายังคงแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการแบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เรายังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการชั้นนำใน ประเทศไทยด้วยการจัดการประชุมเสมือนจริงระดับโลก “ SingularityU Virtual Summit Thailand 2020” โดยร่วมมือกัน กับ SCB 10X ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ Singularity University จาก Silicon Valley เป็นเจ้าภาพจัดงานภาย ใต้หัวข้อ “The Future of Work Through Exponential Technologies and Pandemic Management” ซึ่งกล่าวถึง การทำงานในโลกอนาคตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านวิกฤตไวรัสโควิด 19

ผมขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและพนักงานของอนันดา ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการรักษาอันดับด้านการกำกับดูแล กิจการ ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellent) และขอแสดงความชื่นชม กับการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยมแห่งปี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรายึดมั่น ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและด้านนักลงทุน สัมพันธ์อย่างจริงจัง และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีผู้เล็งเห็น ถึงความตั้งใจจริงของเรา

ในนามของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ได้ ให้การสนับสนุน บริษัทเป็นอย่างดีตลอดมาจนทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จ ในปัจจุบันได้อย่างเต็มภาคภูมิ และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลัง ทั้งแรงกาย และแรงใจ จนทำให้บริษัทสามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และ ร่วมกันนำพาให้บริษัทก้าวสู่การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)