ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในหลากหลายด้าน เริ่มจากความปลอดภัยในชีวิตที่ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมเป็นลูกโซ่ส่งผลต่อแบบแผนการดํารงชีวิตประจําวัน การศึกษาในโรงเรียน การสาธารณสุขระดับประเทศ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ อย่างฉับพลัน จนเกิดเป็นกระแสที่เรียกว่า New Normal และเป็นประเด็นทางสังคมที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลาย แต่บริษัทยังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยได้ก้าวผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และกําลังเข้าสู่ในช่วงฟื้นตัวในปี 2565 นี้

ในปี 2565 บริษัทยังคงมีความท้าทายอีกหลายปัจจัยที่ต้องเผชิญ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ภาวะหนี้ครัวเรือน ความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง ที่ยังมีความน่าเป็นห่วง แต่เราเชื่อว่า เศรษฐกิจไทยจะสามารถทยอยการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และผู้คนยังคงมีความปรารถนากับการขยายตัวของเมือง และต้องการกลับไปใช้ชีวิตและสังคมตามปกติ โดยเร็วที่สุด หลังจากที่วิกฤตโควิด 19 ผ่อนคลายลง

อย่างไรก็ดี เพื่อรับมือกับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้กําหนดและปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างผลการดําเนินงานควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม บนพื้นฐานของความยั่งยืนและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อทั้งองค์กรและสังคมควบคู่กันไป

สิ่งที่น่าภาคภูมิใจไม่น้อยกว่าความก้าวหน้าทางธุรกิจ คือบริษัทได้รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ" ตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company) ประจําปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ผมขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและพนักงานของอนันดาทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการรักษาอันดับด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีผู้เล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงของเราในการบริหารงาน โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและการดําเนินงานที่โปร่งใส เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการ

ในนามของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ผมและคณะกรรมการของบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจอย่างเต็มกําลังความสามารถ จนทําให้บริษัทสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาท้าทายที่ผ่านมาให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก และผมมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของบุคลากร โครงสร้างธุรกิจ และการเงินที่เข้มแข็ง จะทําให้บริษัทสามารถข้ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปได้และก้าวสู่การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)