การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) ดาวน์โหลด
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
ใบนำฝากแบบ Bill Payment ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดาวน์โหลด