ชื่อบริษัท :

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ :

ANAN

ประเภทธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ทะเบียนเลขที่ :

0107554000119

ทุนจดทะเบียน :
520,781,199.70 บาท
ทุนชำระแล้ว :
416,625,515.70 บาท
ประเภทและจำนวนหุ้น :
หุ้นสามัญ จำนวน 4,166,255,157 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :
หุ้นละ 0.10 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : (662) 317-1155

โทรสาร : (662) 317-1100

ที่ตั้งสำนักงานสาขา :

เลขที่ 2525 ชั้น 11 อาคารเอฟวายไอ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : (662) 056-2222

โทรสาร : (662) 056-2332

เว็บไซต์ :