การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ แบบฟอร์มเสนอวาระและแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดาวน์โหลด
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
สิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด