การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
สิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ แบบฟอร์มเสนอวาระและแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด