นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
  • กรรมการบริหาร
อายุ
  • 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2546
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2548
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
  • -ไม่มี-