นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
  • 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 85/2010
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท
  • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 7 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
  • จำนวน 4,658,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14