นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
 • 64 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 12 พฤษภาคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
 • ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

 • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 50/2006
 • Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2010
 • Directors Certification Program รุ่นที่ 144/2011
 • Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์

2548 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) / ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

2558 - 2565

 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจค้าปลีก จำหน่ายเสื้อผ้า และเครื่องใช้ในบ้าน
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท คลับ จำกัด / บริการด้านการจัดการ การบริหารทางการเงิน

ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท ซี.อี.โอ. ไพรเวท พาร์ค จำกัด / ซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

2539 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท สรรพกิจธุรการ จำกัด / สำนักงานกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร

2532 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท บี.บราเดอร์ส จำกัด / สำนักงานตรวจสอบบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565
 • ไม่มี