นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ
อายุ
 • 61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 12 พฤษภาคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
 • ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

 • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 28/2004
 • Directors Certification Program รุ่นที่ 147/2011
 • Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 13/2011
 • Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 8/2012
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16/2012
 • Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 13/2012
 • Monitoring system of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 13/2012 Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2012
 • Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014
 • Corporate Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 132/2022
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน

 • กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2561 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการขนส่ง

2546 – ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) / จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ให้บริการคลังสินค้า ท่าเทียบเรือและขนถ่ายสินค้า
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2552 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด / นำเข้า จำหน่าย และติดตั้ง อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค และอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการโทรคมนาคม

2535 – ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท สำนักงาน วรัชญ์ไพศาล จำกัด / สำนักงานสอบบัญชี

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหาร
  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน) / ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหาร
  บริษัท ซานัส เทคโนโลยี จำกัด / ผลิตและจำหน่าย ยา เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ทางการแพทย์
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565
 • ไม่มี