นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ
อายุ
 • 61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 11 สิงหาคม 2565
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Management & Human Relation, Abilene Christian University, Texas, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

 • Directors Certification Program - DCP รุ่น 200/2558
 • Directors Accreditation Program - DAP รุ่น 46/2548
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) - รุ่นที่ 1/2557
 • IT Governance and Cyber Resilience Program - รุ่นที่ 8/2561
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) / สื่อโฆษณานอกบ้านและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง
  บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด /ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริหาร

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท เจดีฟู๊ด จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจผลิตอาหาร
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

2563 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  สมาคมไทย-ญี่ปุ่น /เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม สารสนเทศและการบริหารจัดการ

2558 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เอส.เมดิคอล จำกัด /เป็นสถานพยาบาลเอกชนที่จัดให้บริการทางการแพทย์

2555 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท สินแพทย์ บางนา จำกัด /ธุรกิจโรงพยาบาล

2547 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท โรงพยาบาล เสรีรักษ์ จำกัด /ธุรกิจโรงพยาบาล

2559 - 2564

 • กรรมการผู้จัดการ
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย /ธุรกิจธนาคารและการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565
 • ไม่มี