นายชานนท์ เรืองกฤตยา
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
 • 49 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 12 พฤษภาคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
 • พี่ชายของ นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ London School of Economics, U.K.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of California at Berkeley, U.S.A.
ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

 • กรรมการs Accreditation Program รุ่นที่ 23/2004
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เอกซ์แล็บ ดิจิทัล จำกัด / ให้บริการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เออร์บันเทค เวนเจอร์ส จำกัด / ลงทุนในกิจการอื่นๆ

2563 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท นามิสเต ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท นิว บลูมูน วิลล่า จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน

2561 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด / บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงิน

2551 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 14 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน

2545 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท ดีเซมเบอร์ ซัน จำกัด / ซื้อขายเรือ ให้เช่าเรือ นำเที่ยวทางเรือ
 • กรรมการ
  บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จำกัด / ค้า ออกแบบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย

2561 - 2565

 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 20 จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565
 • ถือ ANAN จำนวน 1,392,952,464 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.434
 • ถือ ANAN-W1 จำนวน 343,770,259 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 41.257