นางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส
 • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
อายุ
 • 44 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 14 มีนาคม 2565
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Columbia University Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ New York Studio School of Painting Drawing and Sculpture ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ และศิลปศาสตร์ Knox College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2020

สมาคมหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO :

 • หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย :

 • Internal Control Modernization
 • ESG Bond: What! How!
 • Digital Asset and LiVEx
 • Bond Credit Story
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2563 - 2564

 • กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
  บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) / กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
 • กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
  บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด จำกัด (มหาชน) /ประกอบกิจการจัดอบรมหลกสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำอาหาร การจัดร้านอาหาร การออกแบบเสื้อผ้า แฟชั่น

2562 - 2564

 • นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสฝ่ายการเงิน
  Moody’s Investor Services, Inc. (นิวยอร์ก,สหรัฐอเมริกา) /เกี่ยวกับที่ปรึกษาทางด้านการเงิน

2559 - 2562

 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินกลยุทธ์และการพัฒนธุรกิจ
  บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) / กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)

2554 - 2559

 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ (Corporate Finance, IPO และ M&A)
  บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) /สถาบันการเงิน

2550 - 2554

 • ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ (Corporate Finance, IPO และ M&A)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) /สถาบันการเงิน
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
  บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด / ประเภทบริษัทโฆษณา

2562 - 2564

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
  บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด / การจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน
 • กรรมการ
  บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด /เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง
 • กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด / กิจการผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก
 • กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด / การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565
 • ไม่มี