นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
 • 58 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 12 พฤษภาคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
 • ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

 • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 85/2010
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการ บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 10 จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 27 จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ ทู จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท บลู เด็ค จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา พร็อพเพอร์ตี้ วัน จำกัด / รับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำกัด / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

2563 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี14 จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 29 จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 30 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

2561 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด / รับเหมาก่อสร้างและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด / พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการ
  บริษัท เอกซ์แล็บ ดิจิทัล จำกัด /ให้บริการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 19 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ วัน จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร

2553 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท บ้านนิราวานา จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

2544 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด / รับบริหารโครงการแก่นิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร

2561 - 2565

 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 20 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565
 • ถือ ANAN 4,658,800 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.112