นายสันติภาพ คำสะอาด
 • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล
อายุ
 • 50 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 22 มีนาคม 2566
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประกาศนียบัตรทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กร (HROD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 206/2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 • หลักสูตรการบริหารจัดการกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN และ Six Sigma
 • หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ
 • หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาคุณภาพขององค์กร
 • หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2566 - ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2565 - ปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

2565 - ปัจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำกัด

2565 - ปัจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เอกซ์แล็บ ดิจิทัล จำกัด

2563 - 2565

 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  บริษัท แม็คคอมิคแอนด์คัมพานี จำกัด / ผู้ผลิตเครื่องเทศ สมุนไพร และเครื่องปรุงรส

2558 - 2563

 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) / การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565
 • ไม่มี