นายจักรกฤษณ์ เตชะวณิช
 • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
อายุ
 • 44 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 1 พฤษภาคม 2565
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) Peking University, China
 • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2565 – ปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2558 – 2564

 • ผู้บริหารสูงสุดสายงาน Service Apartment ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจองค์กร
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565
 • ไม่มี