นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อายุ
 • 54 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 3 สิงหาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

 • Directors Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 8/2017)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 10 จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 23 จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 27 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการ
  บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำกัด / ตัวแทนซื้อขายและจัดหาผู้เช่าอาคารชุด

2563 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท เดวิกา ฮิลล์ จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท บลิส โพธิ์ ทรี เอสเตท จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน
 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 7 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการ
  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำกัด
 • กรรมการ
  บริษัท บ้านนิราวานา จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร

2549 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ
  บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2561 - 2565

 • กรรมการ
  บริษัท เอดีซี-เจวี 20 จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565
 • ไม่มี