นายศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  • กรรมการบริษัท
อายุ
  • 45 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Maryland, College Park, U.S.A
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ University of Maryland, College Park, U.S.A
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด
  • กรรมการ บริษัท เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
  • จำนวน 1,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.032
  • ถือผ่านคู่สมรส 1,045,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.031