นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

กรรมการอิสระ

 • รองประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
 • 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 50/2006
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2010
 • หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 144/2011
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท
 • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สรรพกิจธุรการ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บี.บราเดอร์ส จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
 • - ไม่มี -