นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

กรรมการอิสระ

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
 • 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147/2011
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2011
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2012
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2012
 • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2012
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2012
 • หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 13/2012
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2014
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 35/2014
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท
 • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน วรัชญ์ไพศาล จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
 • - ไม่มี -