นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
 • 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 85/2010
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท
 • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 7 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
 • จำนวน 4,658,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14