นายชานนท์ เรืองกฤตยา

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
 • 47 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท การเงินและการบัญชี ระหว่างประเทศ London School of Economics, U.K.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of California at Berkeley, U.S.A.
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 23/2004
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท
 • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 8 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 11 พ.ย. 2563
 • จำนวน 1,049,182,205 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.4786