นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการบริหาร
อายุ
  • 39 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี Hospitality Administration, Boston University, U.S.A.
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 85/2010
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท
  • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 22 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
  • จำนวน 165,650,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.97