นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการบริหาร
อายุ
  • 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 18/2002
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท
  • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 61 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
  • จำนวน 2,427,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07