ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ
 • 75 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Johns Hopkins University, U.S.A.
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Johns Hopkins University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Western Australia, Australia
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 5/2003
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 บริษัท
 • กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 7 บริษัท
ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-เยอรมันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
 • รัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
 • -ไม่มี- (ถือหุ้นผ่านบริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน 1,202,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04)